IKMF Gedragscode

Als IKMF Nederland hechten wij veel waarde aan de veiligheid van onze leden.
Tijdens onze evenementen, de trainingen in de bij ons aangesloten clubs en ook daarbuiten.
Een omgeving waar iedereen veilig kan werken aan weerbaarheid en zichzelf kan en mag zijn.

Om deze veiligheid te borgen hebben wij verschillende maatregelen getroffen.
Zo worden alle IKMF medewerkers en instructeurs gescreend en moeten een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen.
Er is een Gedragscode opgesteld voor onze instructeurs en onze studenten.

Voor het melden van onjuist gedrag door een medewerker, instructeur of student binnen onze organisatie kunt u terecht bij onze vertrouwenspersonen.


 

Gedragscode Studenten

Trainen doe je, omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je trainingsgroep en voor andere leden van de IKMF.  We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Pas daarom onderstaande gedragsregels toe.

De Krav Maga beoefenaar:

Is open. Als je wordt gevraagd, om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij de instructeur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. 

Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. Raak (buiten de normale Krav Maga beoefening) niemand tegen zijn/haar wil aan. 

Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Vecht op de mat of in de ring, maar niet daarbuiten. Gebruik wat je bij Krav Maga hebt geleerd alleen ter verdediging.

Meld overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de Krav Maga club of de IKMF-NL. Voor vragen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. Zij bespreken dan wat je kunt doen.

Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer.


 

Gedragscode IKMF Instructeurs

Ben jij je er als trainer van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen jouw bond? Je hebt de verantwoordelijkheid om voor jouw leden een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe.

Een IKMF instructeur:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat jij op de hoogte bent van de regels en richtlijnen van de IKMF, pas ze ook toe en draag ze actief uit. Stel ook jouw leden in staat om er meer over te weten te komen. 

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als instructeur Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. 

Onthoud je van elke vorm van (machts-)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van jouw leden dan noodzakelijk. Ga met respect om met de student en met de ruimtes waarin de studenten zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers. Ga professioneel om met persoonsgegevens van leden. 

Tast niemand in diens waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoud zich van gedragingen en uitlatingen waardoor Krav Maga in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft en maak overtredingen bespreekbaar. 

Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan de IKMF of de vertrouwenspersoon en/of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.