ALGEMEEN REGLEMENT & PRIVACY POLICY
1. Algemeen Reglement IKMF-NL

                        

 

Lidmaatschap IKMF

 

  1. Iedereen die krav maga gaat trainen in een IKMF-trainingscentrum wordt lid van de krav maga bond IKMF, ook wanneer je geen examens doet.
  2. Voor deelname aan de lessen van civiel Krav Maga voor volwassenen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
  3. Studenten (mensen die krav maga trainen) mogen bij aanvang lidmaatschap geen antecedenten hebben bij Justitie en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël.                                         
  4. Bij een veroordeling door de rechter wegens zinloos geweld, zeden, drugs, stalking, diefstal en oplichting delicten in de periode dat men krav maga traint bij een IKMF aangesloten club, volgt onmiddellijke schorsing van het lidmaatschap IKMF. Er zal geen restitutie van het abonnementsgeld plaatsvinden.
  5. Sportscholen en IKMF-NL behouden zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les, leveltest, seminars e.d. te verwijderen van de leslocatie.
  6. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door de sportschool en/of IKMF-NL worden beëindigd en blijft de betalingsverplichting voor de lopende periode van kracht.
  7. Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens aan de IKMF of aan de club heeft verstrekt, kan onmiddellijke beëindiging van het club en bondslidmaatschap volgen en blijft de betalingsverplichting voor de lopende periode van kracht.
  8. Iedere krav maga student (8 jaar en ouder) is verplicht bij aanvang van de lessen om lid te worden van de IKMF-NL (International Krav Maga Federation) voor € 27,50 (16 jaar en ouder) danwel 10.00 euro (8 t/m 15 jaar) per jaar. Zonder dit lidmaatschap kan men geen examens doen. Leden van de IKMF krijgen korting op de seminars in binnen- en buitenland en kunnen gratis trainen (tot 1 maand) bij alle andere IKMF krav maga clubs in de wereld. Op vertoon van het fysieke IKMF-paspoort kan men in Nederland bij iedere IKMF aangesloten krav maga school meetrainen.
  9. Leden van de IKMF kunnen gratis gebruik maken van de IKMF-NL webapplicatie (mijn.ikmf.nl). Hierin kun je ook het curriculum vinden, waarvoor getraind wordt.
  10. Regelmatig zijn er in binnen- en buitenland krav maga seminars te volgen. Hier wordt lesgegeven door high level instructors uit bijv. Israël, Nederland of andere landen.

11. Leden van de IKMF krijgen 20% korting op de prijs van seminars/masterclasses.

12. Iedereen vanaf 16 jaar kan aan seminars/masterclasses deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de jaarlijkse bondscontributie.

13. De overeenkomst met IKMF-NL wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, als een der partijen aan de wederpartij mededeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen. Studenten regelen dit via mijn.ikmf.nl 

14. Opzeggen van het sportschool-lidmaatschap moet schriftelijk volgens instructies van de sportschool te geschieden. Uitsluitend schriftelijk opzeggen. Mondeling opzeggen is niet mogelijk. 

15. Opzeggen van het sportschool lidmaatschap resulteert niet automatisch in het opzeggen van het bondslidmaatschap en dienen door de student zelf apart van elkaar te worden ingediend.

16. Opzeggen van het bondslidmaatschap dient vóór 20 december van het lopende kalenderjaar via mijn.ikmf.nl te geschieden. Bij tijdige opzegging worden bondslidmaatschappen beëindigd per eerstkomend kalenderjaar. Vanaf dat moment ontvangt u ook geen mailings meer van IKMF-NL. Wanneer u het bondslidmaatschap via mijn.ikmf.nl heeft beëindigd, ontvangt u een bevestiging per email voor uw eigen administratie.

Etiquette

17. Studenten en instructeurs van de IKMF onthouden zich van enige vorm van politiek of religieus extremisme, hebben respect voor hun medemens en dier en staan voor de normen en waarden van onze samenleving.

18. **Het is studenten van IKMF-scholen ten strengste verboden om krav maga technieken, principes en tactics te onderwijzen aan derden. Ook niet onder de noemer zelfverdediging of enig ander (zelfbedachte) naam. Op straffe van acute uitzetting bij school en bond. 

19. Student verkeert in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. In geval van fysieke of geestelijke aandoening eerst met arts/therapeut en vervolgens met de instructeur overleggen alvorens aan te melden voor trainingen.

20. Van studenten van IKMF-NL wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede-studenten.

21. Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.

22. Als je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen en begeleiden, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan.

23. Eventuele schade/kosten kunnen in het geval van opzet of onbenulligheid op je verhaald worden.

24. Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en)

25. Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het sportschool- en bondslidmaatschap.

26. Bij contactsporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven.

27. Van studenten van de IKMF wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.

28. Het dragen van sierraden/juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner, dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training. Lang haar kan worden vastgemaakt met een elastiek zonder scherpe delen.

29. Het t-shirt wordt in de broek gedragen.

30. Het dragen van hemdjes en singlets is niet toegestaan in een les of seminar. Dames dragen geen laag uitgesneden of mouwloze shirts.

31. Eerst het bitje uit de mond, alvorens een ander aan te spreken.

32. Bij grondtrainingen wordt de mat gezamenlijk gelegd en opgeruimd.

33. Na de les ruimt ieder zijn lege flessen, bidons, papiertjes e.d. op.

Aansprakelijkheid/Verantwoordelijkheid

34. Het deelnemen aan lessen, leveltesten, seminars, trainingskampen e.d. geschiedt geheel op eigen risico.

35. IKMF-NL is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen, leveltesten, seminars, trainingskampen e.d. wordt opgelopen.

36. De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen. De student zal altijd de instructies van de instructeurs nauwgezet opvolgen ten aanzien van veiligheid in de training.

37. Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de sportscholen en op andere locaties waar getraind en of getest wordt, achtergelaten kleding en voorwerpen. 

38. Sportscholen en IKMF-NL aanvaarden geen verantwoordelijkheid en de student ontheft de sportschool en IKMF-NL van elke aansprakelijkheid.

39. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.

40. Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijv. oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.

41. Men mag nooit de leslocatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid, want men kan bijv. na een klap, op het toilet ineen zakken.

Kleding & trainingsmaterialen

42. Alle benodigde materialen kunnen bij de sportscholen worden aangeschaft of via de  webshop. 

43. Wacht niet totdat er een level test komt met de aanschaf het IKMF-uniform. Het uniform (IKMF broek en officiele IKMF t-shirt) behoort de eerste aanschaf te zijn en niet de laatste. De webshop is 2 dagen per week bemand en in weekenden, feestdagen en schoolvakanties gesloten. “Verkeerde planning van uw kant, betekent geen haast van onze kant”.

44. Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u af om op eigen houtje en zonder overleg met de instructeur trainingsmaterialen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling en wrijving achteraf.

45. Artikelen via de webshop worden na betaling op onze rekening via pakketdienst verzonden (vermeerderd met verzendkosten) en op het privé-adres geleverd.

46. Artikelen die via de sportscholen worden besteld en betaald, worden door de instructeur aan de student geleverd.

47. Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: zwarte krav maga trainingsbroek met zwart/wit ikmf logo, klittenband voor de patches en IKMF bies op de broekspijpen, wit IKMF T- shirt, zaal(sport)schoenen. Vanaf 1e level een level patch op de linker broekspijp onder het IKMF logo. Het witte T- shirt dient te zijn voorzien van krav maga logo op de rug en linker borst, een nationaal embleem op de mouw in de vorm van de oranje leeuw of NL vlag.    (het is toegestaan om tijdens de training een clubshirt binnen de eigen club te dragen mits het IKMF logo op de linkerborst gedrukt staat.)

48. De plaats van de levelpatch en IKMF logo op de broek: Bovenkant van het zwart/witte ikmf logo op de linker broekspijp ongeveer 20cm onder de broeksband, de levelpatch daar weer 1 centimeter onder.

49. Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque), gebitsbescherming (bitje), binnenschoenen die geen strepen op de vloer achterlaten (bijv. worstelschoenen), M.M.A. handschoenen, bokshandschoenen, scheenbeschermers.

50. Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft.

51. Het is toegestaan om eigen oefen materiaal/wapens te gebruiken in overleg met de instructeur. Replica pistolen ongeacht kleur en materiaal zijn bij wet verboden. Gebruik tijdens training is voor eigen risico en dat van de club.

52. Betreft aanschaf van goederen of diensten via webshops zijn de algemene voorwaarden van die shops van toepassing.

Betalingen

53. Betaling sportschool lidmaatschap dient periodiek volgens de instructies van de sportschool te worden voldaan.

54. Bondscontributie geschiedt per automatische incasso, hiervoor dient men bij aanvang van de trainingen zich via mijn.ikmf.nl. in te schrijven.

55. Seminars, examens en events dienen altijd via onze online betaalomgeving betaald worden, tenzij anders vermeld. Bij tijdige annulering (4 tot 2 weken voor het event) wordt 10% administratiekosten ingehouden. Bij latere annulering tot 3 dagen voor het event wordt 25% ingehouden. 3 dagen of korter voor aanvang evenement annuleren is niet meer mogelijk.

56. Afzeggen voor seminars en level tests dient op zijn laatst 7 dagen voor start van het evenement te geschieden. Bij niet of te laat afmelden is de inschrijver het volledige bedrag van het betreffende event verschuldigd aan de IKMF.

57. De bondscontributie wordt door de IKMF zelf geïncasseerd. De Incasso,betalingscontrole en opvolging wordt gedaan door Straetus Incasso Zwolle . Bij onvoldoende saldo, storno, etc, zal door Straetus contact met de client worden opgenomen. Bij geen respons zullen herinneringen en een aanmaning gestuurd worden vermeerderd met administratiekosten. Uiteindelijk zal dagvaarding volgen. Alle kosten komen voor rekening van de student. Bewaar altijd communicatie tussen U en de bond betreft lidmaatschap!!!

58. Stichting krav maga ikmf NL kan alle rechten uit hoofde van de vordering aan een derde overdragen of de vorderingen uit handen geven, die de inning van de vordering kan verzorgen. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is stichting krav maga ikmf NL dan wel een derde aan wie de vordering is overgedragen of uit handen is gegeven gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur, een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) en bij een duurovereenkomst de overeenkomst met de klant per direct te beëindigen. Indien de klant niet tijdig betaalt is de klant naast vorenstaande rente tevens de buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet (WIK) verschuldigd.”

59. De persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, gegevens met betrekking tot vorderingen en andere relevante informatie die stichting krav maga ikmf NL in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) gebruikt voor of bij:

60. a. risicoanalyses;

61. b. het deelnemen aan waarschuwingssystemen binnen en buiten de branche;

62. c. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;

63. d. credit management doeleinden;

64. e. het inwinnen van informatie ten behoeve van het vaststellen van kredietwaardigheid. 

65. Stichting krav maga ikmf NL mag deze gegevens in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie stichting krav maga ikmf NL de vordering heeft overgedragen of uit handen heeft gegeven.

66. Indien u naar aanleiding van vorenstaande nog vragen heeft, dan kunt u altijd even contact opnemen met onze afdeling Legal op telefoonnummer 0180-691655.

Vakanties

67. De sportscholen zijn gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie. Vakantieroosters zijn te bekijken via de websites van de sportscholen.

68. Tijdens vakantie perioden dat sportscholen gesloten zijn, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.

69. Kantoor IKMF Nederland is tijdens alle schoolvakanties gesloten. 

Examens

70. Examens en rangen. Het systeem van de rangen van het krav maga kan worden bekeken op de website van de IKMF ikmf.nl.

71. Examens P2, P4 en G levels worden landelijk op een centraal punt afgenomen door een GIT instructeur uit Israël of door Nederlandse Expert levels.

72. De level examens P1, P3 en P5 worden in de eigen club afgenomen door uw instructeur of op verzoek door een expert level.

73. IKMF uniform is tijdens elke leveltest verplicht en bestaat uit de officiële zwarte ikmf krav maga broek met ikmf logo en klittenband, een officieel wit of grijs IKMF t shirt voorzien van logo's en NL kenmerk. Kinderen/jeugd (tot 16 jaar) dragen het officiële lichtgrijze IKMF t-shirt. Tot 01 maart 2025 zijn voor volwassenen beide officiële IKMF t-shirts (donkergrijs en wit)  toegestaan tijdens level testen. M.i.v. 01 maart 2025 is alleen nog het officiële donkergrijze IKMF t-shirt tijdens P/G level testen toegestaan.  Geen club kenmerken op de shirts!

74. Alleen mensen die lid zijn van de IKMF-NL en hun bondscontributie tijdig hebben voldaan via automatische incasso, kunnen deelnemen aan een leveltest. De bondscontributie wordt na de eerste betaling die u zelf meteen verricht bij het aangaan van het bondslidmaatschap, vervolgens elk kalenderjaar automatisch van het opgegeven rekeningnummer geïncasseerd.

75. Men dient tenminste 75% van de lessen te hebben gevolgd eer men een leveltest kan doen.

76. Trainingstijd qua maanden in combinatie met uren: ten minste 4 maanden en 35 lessen voor P1 en ten minste 6 maanden en 65 lessen voor elk opvolgend P level. 9 maanden en 72 lessen voor G levels. (bij gemiddeld 3 uur per week trainen).

77. Dit is een richtlijn. Je kunt pas testen wanneer je alle technieken realistisch kunt uitvoeren onder stress, begrijpt wat je doet en goed kunt stoten en trappen. Wees eerlijk naar jezelf en anderen en ga niet testen omdat je tijd erop zit, maar omdat je er echt klaar voor bent.

78. Leveltesting gaat altijd in overleg met de instructeur, deze bepaalt of je er "klaar" voor bent.

79. De kosten van P-level testing (examen) zie onderstaand schema.

80a. Het examengeld voor de leveltest P1, P3 en P5 dient ten minste 3 weken voor de test betaald te zijn bij de sportschool. P2, P4 en G levels kunt u online betalen via mijn.ikmf.nl, nadat uw instructeur u een uitnodiging via de email heeft gestuurd. 

80b. Heeft u meerdere bondsleden op één emailadres geregistreerd? Vraag dan opnieuw login(s) op. U ontvangt dan alle logins van alle op uw emailadres geregistreerde leden in één email, waarna u met de desbetreffende login de inschrijving voor de test kan voltooien..  

81. P1 €  65,- incl.diploma + levelpatch + IKMF paspoort

82. P2 t/m P5  €  40,- incl.diploma + levelpatch

83. G1 t/m G5 €  45,- incl.diploma + levelpatch

84. Om in te schrijven klik hier

85. Privacy verklaring IKMF-NL